Cíle projektu

Cílem projektu je prohloubit a rozšířit spolupráci v profesní oblasti úzce související s problematikou ochrany společného příhraničního regionu před povodněmi a zapojení dalších zainteresovaných a dotčených orgánů na podporu navázané spolupráce.

Přispět k sdílení zkušeností, vytvoření nástrojů k vyhledávání informací potřebných pro udržitelné soužití člověka a chráněných živočichů v krajině.

Záměrem projektu je rozšíření znalostí i seznámení s aktuálními problémy na obou stranách hranice z odborného i regionálního pohledu.

Projekt přispívá ke společnému postupu při provádění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/EC, především koordinace v oblasti protipovodňové ochrany organizací a dotčených obcí.

Cílové skupiny: odborná veřejnost, zástupci samosprávy a státní správy v JMK a Dolním Rakousku.