Příspěvky přednášejících z konference

DI Barbara Becker / DI Julia Kneifel: Správa ploch – péče o hráze a pobřežní dřeviny

DI Barbara Becker / DI Julia Kneifel: Flächenmanagement – Pflege von Dämmen und Uferhölzern

RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D., Mgr. Jana Laciná: Bobr evropský v povodí Moravy: stav populace, konflikty a aktuální i plánovaný management

RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D., Mgr. Jana Laciná: Der Europäische Biber im Einzugsgebiet der March: Stand der Population, Konflikte und aktuelles sowie geplantes Management

RNDr. Radim Misiaček: Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

RNDr. Radim Misiaček: Rettung der Auenhabitate im Einzugsgebiet der Morávka

Dl Wolfgang Neudorfer / Martin Mötz: Bobr – stav opatření a úvah v oblasti systému Marchfeldkanal

Dl Wolfgang Neudorfer / Martin Mötz: Biber – Stand der Maßnahmen und Überlegungen im Bereich der Gewässer des Marchfeldkanalsystems

DI Thomas Rögner: Škody způsobené bobrem v oblasti vodních staveb a možná protiopatření

DI Thomas Rögner: Biberschäden im Bereich des Wasserbaus und Gegenmaßnahmen

RNDr. Jitka Uhlíková, Ph.D., Ing. Jan Šíma: Program péče o bobra evropského v ČR a příprava Manuálu praktických opatření

RNDr. Jitka Uhlíková, Ph.D., Ing. Jan Šíma: Programm für das Bibermanagement in Tschechien und die Vorbereitung des Handbuches für praktische Maßnahmen

Ing. David Veselý: Předcházení škodám v městské trati Břeclav – technická opatření na majetku Povodí Moravy

Ing. David Veselý: Vorbeugung der Schäden auf dem Stadtgebiet von Břeclav – technische Maßnahmen auf den Anlagen von Povodí Moravy

Ing. Pavel Vrána, Ph.D.: Kormorán velký a jeho vliv na biotop našich řek

Ing. Pavel Vrána, Ph.D.: Der Kormoran und sein Einfluss auf die Biotope unserer Flüsse